ระเบียบการปกครองวัด

๑. พระภิกษุสามเณรต้องศึกษาพระธรรมวินัย 
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๒. พระภิกษุสามเณรต้องให้ความเคารพกันตามอาวุโส
๓. พระภิกษุสามเณรต้องต้อนรับปราศรัย และแนะนำ
แก่ผู้มาติดต่อธุรกิจในวัดด้วยอัธยาศัยอันดี
๔. พระภิกษุสามเณรต้องให้ความสะดวกแก่ผู้มาบำเพ็ญ
กุศลในวัดโดยทั่วกัน
๕. พระภิกษุสามเณร ไม่พึงก่อความเดือดร้อนรำคาญ
แก่ผู้ใดโดยเด็ดขาด

———————————————————————–

กติกาของวัด

๑. พระภิกษุสามเณรต้องท่องจำพระปริตร, คิหิปฏิบัติ, คำอาราธนาศีล, คำถวายสังฆทาน
๒. พระภิกษุสามเณรต้องออกบิณฑบาตทุกเช้า เว้นวันที่มีผู้มาบำเพ็ญกุศลหรืออาพาธ
๓. พระภิกษุสามเณรต้องทำวัตรเช้า – เย็น และทำสังฆกรรมในวันปาฎิโมกข์ เว้นอาพาธ
๔. พระภิกษุสามเณรต้องช่วยกันรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยบริเวณวัดอย่างสม่ำเสมอ
๕. พระภิกษุสามเณรจะออกนอกวัด ต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยและบอกลาเจ้าอาวาสทุกครั้ง
๖. ห้ามเข้าไปที่อโคจรทุกชนิด เว้นมีกิจนิมนต์ไปทำศาสนกิจ มีสวดมนต์เป็นต้น
๗. พระภิกษุสามเณรจะไปอยู่ที่อื่น หรือลาสิกขาต้องชำระและปัดกวาดนำของ
สงฆ์ที่ตนนำไปใช้พร้อมด้วยหนังสือเรียนส่งคืนให้เรียบร้อย
๘. พระภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อวัด

————————————————————————–

กฎข้อห้ามคนอาศัยของวัด

๑. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด
๒. ห้ามเสพสุราเมรัย ฝิ่น กัญชา ยาบ้า เป็นต้น
๓. ห้ามทำลายของวัด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียง เป็นต้น
๔. ห้ามถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ในที่อันไม่สมควร
๕. ห้ามแสดงอาการไม่สุภาพ แก่ผู้เข้ามาในวัด
๖. ห้ามพูดคำหยาบ ก้าวร้าว และชุมนุมคุยกันในทางสัญจร

—————————————————————————

การส่งเสริมการศึกษา

(๑) ทำการสอนพระปริยัติธรรมด้วยตนเองตลอดมา
(๒) ให้พระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่เข้าสอบธรรมภาคนวกะภูมิ ทั้งหมดทุกปี
(๓) ส่งพระภิกษุสามเณรเข้าสอบธรรมสนามหลวงทุกปี
(๔) จัดหาหนังสือเรียน และคู่มือพระปริยัติธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณรให้เพียงพอเสมอมา
(๕) จัดหานิยภัตถวายพระภิกษุสามเณรผู้ช่วยสอนนักธรรมตามที่จะถวายได้ทุกปี
(๖) หากพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบได้แล้ว ต้องการที่จะไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป ให้
ความอุปถัมภ์ต่อไปในสำนักเรียนที่ดีโดยตลอด
(๗) จัดหารางวัลชมเชย มอบให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ทุกรูปมาตลอดทุกปี
(๘) เมื่อนักเรียนจะเดินทางไปสอบธรรมสนามหลวง ได้จัดหาปัจจัย และก็ส่งเสริมพาหนะ
ถวาย โดยไม่ต้องให้นักเรียน เดือนร้อน
(๙) ได้ชักชวนประชาชนให้บริจาคทรัพย์ เพื่อนำไปเป็นค่าภัตตาหารถวายพระผู้สอบธรรม
สนามหลวง ณ วัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประจำทุกปี

เจ้าอาวาสวัด

เจ้าอาวาสวัด

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์