เจ้าอาวาสชื่อ พระครูสมุทรประภากร
(เฉลิม ปภงฺกโร) อายุ ๖๐ พรรษา ๓๙
วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดตะโหนดราย ตำบลบางกระบือ
สำเร็จการศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
การศึกษาพิเศษ ศึกษาภาษาขอม
ความชำนาญ ด้านนวกรรม ออกแบบก่อสร้างเสนาสนะ
การจัดสวน ปรับปรุงดินปลูกต้นไม้และมีความรู้
ความเข้าใจ ในแนวการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑. เจ้าอาวาสวัดตะโหนดราย
ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
๒. เจ้าคณะตำบลบางคนที
๓. เป็นพระอุปัชฌาย์
๔. เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำ
ตำบลบางกระบือ (อ.ป.ต.)
สถานะเดิม เฉลิม นามสกุล ดุษดี เกิดวัน ๕ ฯ๑๑ ๑ ค่ำ ปีกุน เกิดวันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๐
บิดาชื่อ นายมนัส มารดาชื่อ นางหนิง
ที่บ้านเลขที่ ๓๕๔/๓ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร

อุปสมบท วัน ๗ ฯ๔ ๗ ค่ำ ปีวอก วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ วัดเวฬุราชิน ตำบลบางยี่เรือ อำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พระอุปัชฌาย์ พระโพธิวรคุณ วัดโพธินิมิต กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสุวรรณสมุทรคุณ
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสังวรวิสุทธิคุณ
วัดเวฬุราชิน ต.บางยี่เรือ
อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดตะโหนดราย
พ.ศ.๒๕๒๒ ผ่านการศึกษาอบรม ครูสอนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง (แผนกธรรม)
พ.ศ.๒๕๒๙ ผ่านการอบรมพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นประธานสภาครูปริยัติธรรม อำเภอบางคนที
พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นประธานสอบธรรมนวกภูมิ อำเภอบางคนที
พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นกรรมการควบคุมการสอบธรรมสนามหลวง (แผนกบาลี)
พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง (แผนกธรรม)
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ ประจำหน่วยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เจ้าอาวาสวัด

เจ้าอาวาสวัด

เว็บลิงค์

พลังจิต
ธรรมะไทย
ธรรมะวันนี้
ธรรมจักร
ธรรมะสอนใจ
สังคมธรรมะออนไลน์